Orchestra

Orchestra of the Theatre named after Eugeny Vakhtangov:

Mikhail Aynetdinov - orchestra inspector, trumpet;

Olga Zhevlakova - flute;

Vladimir Sveshnikov - piano;

Natalia Turiyanskaya - piano;

Polina Evlanova - violin;

Valeria Dmitrieva - violin;

Andrey Chernyshev - guitar;

Nikolay Myzikov - double-bass;

Viktor Kormakov - piano accordion;

Eugeny Poltorakov - percussion;

Iya Mustafina - chapel-master.